Trái đất đảo lộn ra sao nếu … Mặt trăng tan biến?

Sự sống trên Trái đất dù không có Mặt trăng vẫn tồn tại, nhưng sẽ có nhiều cái khác biệt, có ảnh hưởng khá lớn đến cuộc sống trên Trái đất.

1. Chúng ta sẽ không có hiện tượng nguyệt thực…
Tiếp tục đọc