Hoài Ngô

Hoài Ngô? Vâng, nếu có hoài Ngô

Tiếc thương nhà Việt cơ đồ, đã sao???

Vì xưa, đất nước, đồng bào

Đã cùng thế giới tự hào vươn lên

Quốc Gia chính nghĩa dựng nền

Công bình, dân chủ, nhân quyền, tự do

Dân thì hạnh phúc, ấm no

Nước thì xây dựng nhỏ to công trình

Nâng cao dân trí, dân sinh

Vui tươi thành phố, thanh bình làng thôn

Giặc Hồ vuốt sói nanh chồn

Hàng rào chiến lược, uất hờn, thua cơ

Tiếp tục đọc