TUYÊN CÁO: Về Các Vụ Án Bất Công Đối Với Những Người Yêu Nước Đòi Tự Do Dân Chủ và Biểu Tình Ôn Hòa Phản Đối Trung Cộng Xâm Phạm Chủ Quyền Việt Nam

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA LIÊN BANG HOA KỲ

Federation of Vietnamese American Communities of USA, Inc.

4905 E. Colonial Dr., Orlando, FL 32803. Email: Fed.Vac.USA@gmail.com

Tel. (407) 927-0014. Fax: (813) 442-7046 – Web: CDLBHK@org

_______________________________

TUYÊN CÁO

Về Các Vụ Án Bất Công Đối Với Những Người Yêu Nước Đòi Tự Do Dân Chủ

và Biểu Tình Ôn Hòa Phản Đối Trung Cộng Xâm Phạm Chủ Quyền Việt Nam

Tiếp tục đọc