Bà Barbara Walters nói về Jane Fonda

Barbara Walters

Tôi nhận được email này với bản dịch tiếng Việt. Sau khi đọc qua, nhận thấy email này rất cần được phổ biến rộng rãi, vì tôi đồng quan điểm không thể chấp nhận cho con người hèn hạ Jane Fonda đó được vinh danh, tôi đã mạn phép xin dịch lại vì bản dịch tôi nhận được khó mà hiểu cho thông suốt. 

Với hết thành tâm thành ý. THT
 
 
Barbara Walters on Jane Fonda:
Barbara Walters nói về Jane Fonda: