Người Lính VNCH và Nhân Dân Tự Vệ – Những ngày cuối cùng 30.4.1975

Người Lính VNCH và Nhân Dân Tự Vệ vẫn chiến-đấu những ngày cuối cùng 30-4-1975

Advertisements