Hai bức thư Hồ Chí Minh gởi Stalin xin Chỉ thị để giết dân Việt Nam

Hai bức thư Hồ Chí Minh gởi Stalin xin Chỉ thị để giết dân Việt Nam
trong chiến dich Cai Cách Ruộng Đất” và xin vũ khí Nga để giết dân Việt.

Bức thư thứ 1

Bức thư thứ 1 Nội dung tạm dịch:

Đồng chí Stalin thân mến:
Xin gửi ngài chương trình cải cách ruộng đất của Đảng lao động Việt Nam. Chương trình hành động được lập bởi chính tôi dưới sự giúp đỡ của đồng chí Lưu Shao Shi, Văn Sha San.Đề nghị ngài xem xét và cho chỉ dẫn.Gửi lời chào cộng sản.

Tiếp tục đọc