5 Nghị viên Garden Grove gia hạn Nghị quyết: Cấm cửa vĩnh viễn Việt cộng đến thành phố

Nguồn: Việt báo

5 Nghị Viên Thành Phố Garden Grove choàng khăn cờ VNCH trong cuộc họp gia hạn vô thời hạn Nghị  Quyết cấm cản Việt Cộng tới thành phố. (Photo VB).

GARDEN GROVE (VB) –Vào lúc 6 giờ 30 phút tối Thứ Ba, ngày 27 tháng 11 năm 2012, Hội Đồng Thành Phố Garden Grove với 5 Nghị Viên đã bỏ phiếu đồng  thuận gia hạn Nghị Quyết vĩnh viễn không hoan nghênh, cấm cửa  CSVN đến thành phố.

Tiếp tục đọc