Tuyên Truyền Xám !

Huỳnh Quốc Bình

Lời mở đầu của tác giả: Bọn VC và Việt gian không bao giờ buông tha bất cứ ai công khai chống lại sự gian ác và dối trá của chúng. Cho nên người Quốc Gia chân chính sẽ không làm thinh trước điều quấy và cũng không mất thì giờ đôi co với những nên viết bài theo kiểu chửi rủa những người chống cộng hoặc người tử tế bằng những ngôn từ hết sức tàn độc và hạ cấp… Nhưng chúng ta dứt khoát phải làm nhiệm vụ của chính mình, đó là tiếp tục “đâu lưng lại” để tố cáo tội ác và những âm mưu thâm độc của bọn VC, Việt gian. (HQB)
Tiếp tục đọc