Hãy phẫn nộ! – Indignez-vous! hay hiện tượng Triết gia Stépane Hessel ở Pháp

MUỐN CẢI THIỆN XÃ HỘI ?
Hãy đọc và phổ biến bài nầy trong và ngoài nước
Nhân dân Mỹ và Liên Âu đã và đang xuống đường, bất bạo động, để ” phẫn nộ” và đòi hỏi cải thiện xã hội ! Việt Nam ta ?!?

“..Trí thức đích thực là trí thức tham dự sinh hoạt xã hội, chính trị để cải thiện xã hội, không phải chỉ là những chuyên gia,chuyên viên,…”

‘ HÃY PHẪN NỘ ! ’ ‘Indignez-vous!’ hay hiện tượng Triết gia Stépane Hessel ở Pháp.

Tiếp tục đọc