Ơn Bác

Nhờ ơn Bác Việt Nam toàn Tiến sĩ.
Còn cháu ngoan được làm đĩ nuôi thân.
Bác giết người Quốc tế gọi danh nhân.
Cả thế giới nghe tên đều khiếp sợ.
Nhờ ơn Bác cháu được đi ở đợ.
Làm Ô Sin,làm gái gọi đứng đàng.
Ngày qua ngày cháu sống kiếp đi hoang.
Được Tự Do hơn cả thời Mỹ Ngụy.
Tiếp tục đọc