Mưu sâu Trung cộng nắm trọn Việt cộng tàn hại Việt Nam lấn vượt Hoa kỳ

LÝ ĐẠI NGUYÊN

Từ ngày Hoakỳ tiến hành chính sách “Ngập Nội Việtnam”, bỏ cấm vận, thiết lập bang giao. Việtcộng đáp ứng bằng một chủ trương quái gở “Kinh Tế Thị Trường theo Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa”. Dù biết đây là chủ trương gượng ép, nhưng Mỹ phải nhân nhượng để Việtcộng tập sự sinh hoạt Kinh Tế Thị Trường Toàn Cầu. Nên Mỹ cũng đành cho Việtnnam hưởng quy chế “Thương Mại Bình Thường Vĩnh Viễn –PNTR’. Lúc này thì từ lãnh tụ, tới đảng viên đều có chung một quan điểm, là vừa phải theo Tầu để duy trị Đảng, vừa muốn theo Mỹ để làm giầu cá nhân. Tức là “Thân tại Tầu, Hồn tại Mỹ”.

Tiếp tục đọc