Tang Lễ Tướng Ngô Quang Trưởng

Trung Tướng Ngô Quang Trưởng (1932 + 2007)

Advertisements